Menu Sluiten

Statuten

Vereniging Natu-Eco@EU is opgericht bij notariële akte op 5 oktober 2016 ten overstaan van notaris mr. Henri Marc Francois Neve (Bakker & Neve Netwerk Notarissen) te Leiderdorp. Ingeschreven in het verenigingsregister met nummer 67005772 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 6 oktober 2016.

Bankrekeningnummer Natu-Eco@EU: NL36 TRIO 0338 4137 66

OPRICHTING VERENIGING STATUTEN
Integrale tekst statuten (5 oktober 2016)

PREAMBULE
Binnen de vereniging worden besluiten genomen op basis van sociocratie. Dit betekent dat pas na een unaniem besluit van de leden een bestuur de uitvoering van besluiten kan effectueren en uitvoeren.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Natu-Eco@EU en is statutair gevestigd te Gouda.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het oprichten van woongroepen en het realiseren van gezamenlijke huisvestingen met als basis naturistisch leven en verantwoord wonen op ecologisch en biologisch principes in Europa.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het voeren van overleg en het netwerken;
b. het doen van onderzoeken;
c. het zoeken naar deelnemers;
d. het aangaan van verbintenissen ten einde het in de doelstelling omschreven doel te realiseren;
e. het doen van alle overige activiteiten binnen het doel van de vereniging.

DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang, De vereniging stelt binnen een huishoudelijk reglement verschillende categorieën van lidmaatschappen vast.Leden worden conform huishoudelijk reglement in één of meerdere categorieën ingedeeld. Hiervan wordt registratie bijgehouden en wordt mededeling aan het desbetreffende lid gedaan.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt hetlidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de verenigingkan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

BEGUNSTIGERS
Artikel 7
Begunstigers zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het begunstigerschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Begunstigers zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de begunstigers, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Behoudens het geval dat de Algemene Vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden voormelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel Dagelijks Bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit Artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd of in een door de bestuursleden en/of leden gekozen andere vergaderplaats.

Artikel 13
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de Algemene Vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem met uitzondering van een geschorst lid. leder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte volstrekte unanimiteit onder de stemgerechtigde leden. Hierop is één uitzondering: indien de stemming gaat over een stemgerechtigd lid zelf (in welke omstandigheid dan ook), telt deze stem niet mee voor het vaststellen van de unanimiteit.

Artikel 14
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering. In deze Algemene Vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de Algemene Vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in Artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de Algemene Vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 16
1. Naast de Algemene Vergadering bedoeld in het vorige Artikel, worden Algemene Vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige Algemene Vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de Algemene Vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
3. De bijeenroeping der Algemene Vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Vergadering plaatsvond, kan de Algemene Vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, indien in de Algemene Vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de Algemene Vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit Artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden Handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
1. Het bepaalde in Artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De Algemene Vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van Artikel 17 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 19
1. De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in Artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.